مرکز نوآوری و فناوری سوره که با نام نفس شناخته می شود با رویکرد نوآوری باز، جهت پاسخ به نیازهای فناورانه حوزه هنری در سال ۱۳۹۹ تاسیس گردید. ما در این مجموعه با به کارگیری منابع مورد نیاز و طرحِ نیازهای فرهنگی و هنری نوآورانه به دنبال ایجاد کسب و کارهای جدید و یا بهبود آنها می باشیم.
نفس مسائل و نیازهای فناورانه فرهنگ و هنر را شناسایی کرده و با همراهی تیم ها و منابع حوزه هنری، برای آن ها بهترین راه حل را پیشنهاد و عملیاتی می سازد. ما به پشتوانه بیش از ۴۰ سال تجربه حوزه هنری در زمینه کسب و کارهای فرهنگی و هنری با آغوشی باز به ارائه خدمت در این عرصه می پردازیم.